Flerspråkighet

I våra aktiviteter sker högläsningen på svenska men i interaktionen tar vi upp deltagarnas språk och andra symboliska kulturyttringar. På så sätt uppvärderas barnens alla språk och barnet känner sig kompetent och erkänd i sin identitet.

Majoriteten av världens befolkning är flerspråkig. Att vara flerspråkig är inte svårt eller konstigt. Flerspråkighet ger också många fördelar. Det gynnar abstrakt tänkande, man blir bättre på problemlösning och får bättre metalingvistisk förmåga. Att vara bra på sitt första språk ger dessutom bättre möjligheter att lära in fler språk och att vara flerspråkig ger bättre framtidsutsikter i vår alltmer globaliserade värld

Shopping Basket