Metoden

4-dimensionell högläsning

4-dimensionell högläsning

LFI-metoden syftar till att ge barn ordets makt och en arena att agera på. Vi främjar läsning och språkutveckling, såväl det verbala språket som de sköna konsternas språk. Vår huvudsakliga metod är 4-dimensionell högläsning.

Den består av boken, berättarrösten, improvisationsteater där karaktärerna kommer till liv och deltagarnas medskapande. Stor tonvikt läggs vid barnens medskapande och representation av deltagarna. Vi delar också ut böcker till barnen.

Barnens vuxna

Barnens vuxna

Läslandet finns för att främja läsning hos barn. Här har barn en meningsfull fritidsaktivitet som ger läs- och kulturupplevelser genom lek. Men för att skapa bestående läsvanor arbetar vi också gentemot barnens vuxna. Läsande barn behöver läsande förebilder. Därför är alltid barnens medföljande vuxna deltagare i våra aktiviteter.

Vi gör föräldrasamtal med fokus på läsningens goda inverkan, om kulturens frigörande kraft och vikten av att börja tidigt. ”Du pratar med min son på ett sätt som jag aldrig har sett någon annan göra.” Mamma till deltagande barn.

Läsning och Språkutveckling

Läsning och Språkutveckling

LFI-metoden syftar till att stimulera läslusten och skapa läsvana hos deltagarna. Det gör vi genom lekfullhet och låga trösklar. Det är lätt att komma till oss. Och det är lätt att bli fast! Vi använder teater och andra konstformer för att fånga även de barn som ännu inte är vana läsare.

Genom systematiskt återkommande aktiviteter etableras vanan att läsa. Vi använder lekfulla incitament och ger utrymme för varje individ att utvecklas i sin egen takt utifrån sin förmåga och dagsform.

Flerspråkighet

Flerspråkighet

I våra aktiviteter sker högläsningen på svenska men i interaktionen tar vi upp deltagarnas språk och andra symboliska kulturyttringar. På så sätt uppvärderas barnens alla språk och barnet känner sig kompetent och erkänd i sin identitet. Majoriteten av världens befolkning är flerspråkig. Att vara flerspråkig är inte svårt eller konstigt.

Flerspråkighet ger också många fördelar. Det gynnar abstrakt tänkande, man blir bättre på problemlösning och får bättre metalingvistisk förmåga. Att vara bra på sitt första språk ger dessutom bättre möjligheter att lära in fler språk och att vara flerspråkig ger bättre framtidsutsikter i vår alltmer globaliserade värld

Efterföljande Workshop

Efterföljande Workshop

I en efterföljande workshop tolkas boken i andra konstformer, såsom teckning, pyssel, dans, sång, berättande och skrivande.

Härigenom förstärks relationen till boken/verket och barnen tränas i att tolka och bearbeta texter. Workshopens konstformer varierar.

TTT - Tillgänglighet, Takt och Tid

Tillgänglighet, Takt och Tid (TTT)

Vi arbetar efter principen tillgänglighet, takt och tid (TTT). Det innebär att vi gör det enkelt för människor att delta, oavsett tidigare kunskaper och läsvanor. Vi håller takten, genom att ha veckovist återkommande aktiviteter på samma tid och plats. Vi har en långsiktig plan över tid.

LFI tar inte paus. Även under sommaren håller vi aktiviteter – för det är en tid på året då de läsvana drar iväg och glappet mellan läsvana och läsovana vidgas.

Metodhandboken

Metodhandboken

Vår metod finns beskriven i Läsa för integration – en metodhandbok. Den vänder sig till lärare, bibliotekarier, fritidspedagoger och andra läsfrämjare. I boken beskrivs LFI-metodens utgångspunkter och vad som gör att vi lyckas göra läsare av läsovana.

“Vilket fantastiskt fint jobb ni gör! Engagemanget hos er och barnen är som en urkraft. Det går inte att ta miste på glädjen och inlevelsen hos alla barn. För att inte tala om alla ledare. Det är ni som sätter tonen och med ert engagemang sprider glädjen. Det är ett toppenjobb ni gör. Ni har skapat en metod som verkligen är värd att sprida!” Johan Anderblad, Läsambassadör, 2017

Läslust och Läsvana

Läslust och Läsvana

LFI-metoden syftar till att stimulera läslusten och skapa läsvana hos deltagarna. Det gör vi genom lekfullhet och låga trösklar. Det är lätt att komma till oss. Och det är lätt att bli fast! Vi använder teater och andra konstformer för att fånga även de barn som ännu inte är vana läsare. Genom systematiskt återkommande aktiviteter etableras vanan att läsa.

Vi använder lekfulla incitament och ger utrymme för varje individ att utvecklas i sin egen takt utifrån sin förmåga och dagsform.
Shopping Basket